نجمه کزازی

«دفتر طراحی برای من آزادترین محل مواجهه با کارم است. این شاید به دلیل ماهیت کلاسیک تمرینی آن باشد. دفترها برایم ثبت روزمرگی و نوعی خاطره‌نویسی تصویری هستند.»

متولد ١٣۶۴ کرمانشاه | فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه سوره تهران | نمایشگاه انفرادی هرکجا ماهی می رود آب می رود، گالری این‌جا، تهران، ۱۴۰۰ | نمایشگاه انفرادی پیش بینی پاییز گالری این‌جا، تهران، ۱۳۹۸ | نمایشگاه انفرادی پیشبینی پاییز، گالری پیرسوک، شیراز، ۱۳۹۸ | نمایشگاه انفرادی سمت روشن تاریکی، پناهگاه موزه طراحی محض، ۱۳۹۷ | نمایشگاه انفرادی جعبه تاریک، گالری هپتا، تهران، ١٣٩۶ | نمایشگاه گروهی سفر دو، پس هستم…، گالری شریف، تهران، ۱۴۰۰ | نمایشگاه گروهی گذار، گالری شریف، تهران، ۱۳۹۹ | نمایشگاه گروهی دفتر یک، گالری شریف، ۱۳۹۹ | نمایشگاه گروهی بازنمای دور از نزدیک، موزه هنرهای صنعتی کرمان، ۱۳۹۸ | نمایشگاه گروهی افراد، گالری همرس، ۱۳۹۸ | نمایشگاه گروهی پاسپورت، گالری ژاله، ۱۳۹۷ | نمایشگاه گروهی دفتر طراحی، گالری ۱۴، ۱۳۹۷ | نمایشگاه گروهی زمستان ۲،‌ گالری سیحون، ۱۳۹۷ | نمایشگاه گروهی استاکیست‌ها، اسپانیا،‌١٣٩۴ | نمایشگاه گروهی استاکیست‌ها، گالری دی، ١٣٩٣ | نمایشگاه گروهی، گالری ایگرگ، ١٣٩١ | نمایشگاه گروهی منتخب نسل نو، گالری هما، ١٣٨۶ | برگزیده مسابقه فابرکستل، ١٣٨۴