سوگل کاشانی

من در دفتر طراحى نمى‌كنم. دفتر (كاغذهاى به هم پيوسته) برايم يك مديوم است براى آفرينش «كتاب هنرمند» با یک مفهوم كلى.