تیم

سالار جدیری / بنیانگذار

salar@bntehran.com

وحید کامل‌ارومیه / هم‌بنیانگذار

vahid@bntehran.com

عادل موسی‌یی / مدیر هنری

adel@bntehran.com

سبحان جدیری / دیجیتال مارکتینگ

sobhan@bntehran.com

شبنم پذیرفته / طراح گرافیک

shabnam@bntehran.com

پریسا زندی

parisa@bntehran.com

سپیده غلامحسینی

sepideh@bntehran.com

سمن‌ناز اژدری

samannaz@bntehran.com

فرانک محمدی

faranak@bntehran.com