کالای فیزیکی

کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)

کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)
کالای فیزیکی

کیف نگه‌دارندۀ بُن (bn keeper 01)

۳۶۸٫۰۰۰تومان
حداقل تعداد خرید ۱۵۰ عدد است
اضافه به سبد خرید

نگهدارنـدهٔ بُـن (۰۱) ، یـک کیـف دو رو، سـبُک و تـک بنـد اسـت کـه از پارچـۀ مقـاوم سـاخته‌شـده اسـت. مـوارد اسـتفادهٔ روزانـه از آن متعـدد اسـت و در مـواردی ماننـد خریـد، رفتـن بـه دانشـگاه یـا محـل کار، سـفر یـا باشـگاه ورزشـی می‌تـوان از آن اسـتفاده کـرد. پارچـه آن قابـل تنفـس اسـت و در تمـاس دائـم بـا بـدن احسـاس بـدی ایجـاد نمی‌کنـد. دورو بـودن آن بـه تنـوع مـوارد اسـتفاده‌اش کمـک می‌کنـد. همچنیـن بنـد یـک طرفـۀ پهـن آن بـه توزیـع متعـادل وزن کمـک مـی‌کنـد و حمـل اقلـام سـنگین را آسـان می‌کنـد. قسـمت داخلـی ایـن کیـف فضـای زیـادی بـرای لـوازم ضـروری شـما فراهـم می‌کنـد.

اگر دفتری مطابق با برند یا هویت بصری خودتان می‌خواهید ما گزینه‌های متنوعی برای شخصی‌سازی محصولات داریم.

چه‌طور؟ ←
محصولی برای نمایش وجود ندارد