کالای فیزیکی

کیف نگه‌دارندهٔ بُن (bn keeper 02)

کیف نگه‌دارندهٔ بُن (bn keeper 02)
کالای فیزیکی

کیف نگه‌دارندهٔ بُن (bn keeper 02)

۲۹۸٫۰۰۰تومان
حداقل تعداد خرید ۱۵۰ عدد است
اضافه به سبد خرید

نگهدارنـدهٔ بُـن (۰۲)، یـک کیـف همـراه نـرم و مقـاوم از جنـس پارچـۀ کتـان اسـت. دو دسـتۀ کوتـاه بـرای حمـل بارهـای ســنگین و یــک دســتۀ بلنــد بــرای حمــل روی دوش دارد. عــاوه بــر ایــن، پارچــۀ قابــل تنفــس آن مناســب اســتفادهٔ طولانـی مـدت اسـت. حمـل مـوارد ضـروری روزمـرهٔ خـود را در ایـن کیـف بـه راحتـی و سـبُکی می‌توانیـد انجـام دهیـد.

اگر دفتری مطابق با برند یا هویت بصری خودتان می‌خواهید ما گزینه‌های متنوعی برای شخصی‌سازی محصولات داریم.

چه‌طور؟ ←
محصولی برای نمایش وجود ندارد